Contact

 

Colectarea datelor personale

Operatorul acestui website colectează, stochează şi prelucrează date cu caracter personal.

Politică de Confidențialitate
Generalități
Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (General Data Protection Regulation, în
prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul
Uniunii Europene în 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile începând cu data de 25
mai 2018. Acest Regulament abrogă, în mod expres, Directiva 95/46/CE, înlocuind astfel și prevederile
Legii nr. 677/2001 (în prezent, abrogate).
Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor
fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor
operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu
caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică,
inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.
Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate
asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Identitatea operatorului
Având în vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de "operator" ca fiind
persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu
altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care
prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este ILINCA MEDIA SRL, cu sediul
în Targu Mures, Str. Viitorului Nr 9, Jud. Mures, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
J26/979/2011, având CUI 29167407, cu date de contact ilinca@ilinca.ro,